3824.99.99 KF EPIOL-ME 101(LGE) - Chất đóng rắn cho nhựa epoxyl dùng trong công nghiệp sơn, (15kg/canl). - Công ty TNHH DKSH Việt Nam - Hỗn hợp aliphatic glycidyl ether, dạng lỏng.

2490/TB-TCHQ ngày 20/04/2020

THÔNG BÁO
Về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; 
Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 
Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 3 tại Thông báo số 2994/TB-KĐ3 ngày 07/12/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:
1. Tên hàng theo khai báo: KF EPIOL-ME 101(LGE) - Chất đóng rắn cho nhựa epoxyl dùng trong công nghiệp sơn, (15kg/canl). Hàng mới 100%. (Mục 5)
2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH DKSH Việt Nam; Đ/c: số 23, Đại lộ Độc Lập, KCN Việt Nam - Singapore, Phường Bình Hòa, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương; MST: 3700303206.
3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10232104644/A41 ngày 08/11/2018 tại Chi cục Hải quan Quản lý hàng đầu tư - Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hỗn hợp aliphatic glycidyl ether, dạng lỏng.
5. Kết quả phân loại:
Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hỗn hợp aliphatic glycidyl ether, dạng lỏng,
thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, phân nhóm "- Loại khác”, phân nhóm 3824.99 "-- Loại khác”, phân nhóm “---Loại khác”, mã số 3824.99.99 “---- Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard