công văn 1786/TCHQ-GSQL về Dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: 1786/TCHQ-GSQL
V/v dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu
Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Ngày 12/01/2016, Bộ Công Thương có công văn số 306/BCT-TCNL trả lời các nội dung kiến nghị của Tổng cục Hải quan tại công văn số 11839/TCHQ-GSQL ngày 15/12/2015 về nội dung nêu tại trích yếu. Trên cơ sở kết quả thống nhất tại cuộc họp ngày 01/3/2016 giữa Tổng cục Hải quan và Bộ Công Thương (Tổng cục Năng lượng, Cục Xuất nhập khẩu) tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nht như sau:
1. Theo quy định tại Điều 39 Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: “Phương tiện, thiết bị thuộc Danh Mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng phải được dán nhãn trước khi đưa ra thị trường”. Nội dung này chỉ quy định việc thực hiện trước khi đưa ra thị trường, đưa ra lưu thông, không quy định việc trước khi thông quan. Ngoài ra, trên cơ sở thống nhất với Tổng cục Năng lượng tại công văn số 1458/TCNL-KHCN ngày 30/10/2013, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 6772/TCHQ-GSQL hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không yêu cầu người khai hải quan phải nộp các chứng từ liên quan đến Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng khi làm thủ tục hải quan. Do đó, hàng hóa trong quá trình nhập khẩu không phải thực hiện việc dán nhãn năng lượng, cơ quan hải quan chỉ quản lý việc áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với các phương tiện, thiết bị nhập khẩu.
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ trên Phiếu thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu được cấp bởi Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định để thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp.
2. Việc đưa hàng về bảo quản đối với hàng hóa thực hiện việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu thực hiện theo quy định tại Điều 32 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, theo đó, ngoài hồ sơ nhập khu theo quy định, doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan hải quan các chứng từ sau:
Văn bản đề nghị đưa hàng về bảo quản theo mẫu số 09/BQHH/GSQL phụ lục V ban hành kèm Thông tư số 38/2015/TT-BTC;
Văn bản cam kết nộp bổ sung Phiếu chứng nhận kết quả thử nghiệm hiệu suất năng lượng tối thiểu do Phòng thử nghiệm được Bộ Công Thương chỉ định và cam kết thực hiện hành động khắc phục trong trường hp hàng hóa nhập khẩu không phù hợp theo quy định của pháp luật.
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc không yêu cầu doanh nghiệp nộp văn bản xác nhận đã nhận hồ sơ đăng ký chứng nhận dán nhãn năng lượng do Bộ Công Thương cấp trong quá trình cho đưa hàng về bảo quản.
3. Về nội dung các phương tiện, thiết bị trong các dây chuyền sản xuất hàng xuất khẩu nhưng được lắp đặt, sử dụng năng lượng trên lãnh th Việt Nam phải thực hiện kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu:
Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 3 công văn số 306/BCT-TCNL, theo đó, các phương tiện, thiết bị quá cảnh, chuyển khẩu, kinh doanh tạm nhập tái xuất, nguyên liệu, vật tư là thiết bị để sản xuất, lắp ráp ra sản phẩm xuất khẩu hoặc sản phẩm gia công hàng hóa cho thương nhân nước ngoài, sản phẩm xuất khẩu của doanh nghiệp chế xuất không sử dụng năng lượng tại Việt Nam không thuộc đối tượng phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu. Những phương tiện, thiết bị nhập khu có sử dụng năng lượng tại Việt Nam thì phải kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiu theo quy định.
Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện thống nhất./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Công Thương - Tổng cục Năng
 lượng;
- Lưu: VT, GSQL.Cường(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh


dichvuhaiquan247.com
công văn 1786/TCHQ-GSQL về Dán nhãn năng lượng và kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard