HS code Import & export

HS CODE | Description of goods

84829900 | PARTS OF BEARING: STEEL BALL 6.0MM G10 Q - 6 (460000 PCS @ USD 0.00609PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING: STEEL BALL 6.0MM G10 Q +-0 (50000 PCS @ USD 0.00609 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING: STEEL BALL 6.0MM G10 Q -3 (375000 PCS @ USD 0.00609 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING: TURNED RINGS: IP-628 LS.B REVL (80000 PCS@ USD 0.0549 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING: TURNED RINGS: OP-628/D8.B REV1 (65000 PCS@ USD 0.0500 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING: TURNED RINGS: OP-628-2RS(YUNHE) (15000 PCS@ USD 0.0542 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6003 -BEARING RINGS (100000 PCS @ USD 0.0504 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6201 -BEARING RINGS (320000 PCS @ USD 0.0463 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6202 -BEARING RINGS (357500 PCS @ USD 0.0530 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6202 BLS-BEARING RING (85528 PCS @ USD 0.0562 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6203 -BEARING RINGS (240000 PCS @ USD 0.0599 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6204 ALS -BEARING RING (50000 PCS @ USD0.0907 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6205 ALS -BEARING RING (54600 PCS @ USD0.1129 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6304 ALS -BEARING RING (113872 PCS @ USD0.1182 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:IP-6304 ALS-BEARING RING (60000 PCS @ USD 0.1182 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6003-BEARING RINGS (100000 PCS @ USD 0.0614 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6201 -BEARING RINGS (322000 PCS @ USD 0.0595 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6202 -BEARING RINGS (360000 PCS @ USD 0.0653 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6202 C-2RS-BEARING RING (81478 PCS @ USD0.0729 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6202-BEARING RINGS (216000 PCS @ USD 0.0653 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6203-BEARING RINGS (300000 PCS @ USD 0.0783 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6204 B-2RS-BEARING RING (49955 PCS @ USD0.1280 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6205 B-2RS-BEARING RING (53200 PCS @ USD0.1435 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6304 B-2RS-BEARING RING (110238 PCS @ USD 0.1831 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:OP-6304 B-2RS-BEARING RING (60800 PCS @ USD0.1831 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM 29700/11DVK4501) (115946PCS @ EUR 0.0186 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501)- (114926PCS @ EUR 0.0186 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (114926PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501)- (116286PCS @ EUR 0.0186 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501)-(115946PCS @ EUR 0.0186 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT29700IID (RT-LM29700/IIDVK4501)(114926 PCS @ EUR 0.0186 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT30206IID (RT-30206/IIDVK4502)(84395 PCS @EUR 0.0279 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT30206IID (RT-30206/IIDVK4502)-ROLLER (61703 PCS @ EUR 0.0282 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32004X/IIID (RT-32004 X/IIIDVK4512) (224358 PCS @ EUR 0.0206 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (113600 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32007X (RT-32007-X/IIIDVK4512)- (111360PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32008X (RT-32008 X/IIIDVK4511) (93639 PCS@ EUR 0.0201 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32008X (RT-32008 X/IIIDVK4511) (94731 PCS@ EUR 0.0201 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:RT32008X (RT-32008 X/IIIDVK4511) (95823PCS@ EUR 0.0203 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING:STEEL BALL 6.0MM G10 Q +3 (75000 PCS @ USD0.00609 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING - IM-6001HSL (100000 PCS @ USD0.0400 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -IM-6201 (120000 PCS @ USD 0.0435 PER/PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -IM-6202 (192500 PCS @ USD 0.0492 PER /PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -IMX-6002-002(GCR15SK) (50000PCS @ USD 0.0428 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -IMX-6002-002(GCR15SK) (54500PCS @ USD 0.0428 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -IMX-6004-002(GCR15SK) (105000PCS @ USD 0.0669 PER/PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -OM-6201 (120000 PCS @ USD 0.0545 PER/PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -OM-6202 (192000 PCS @ 0.0595PER/PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -OMX-6002-2RS-001(GCR15SK) (50000 PCS @ USD 0.0511 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -OMX-6002-A/D8-003 (GCR15SK)(50000 PCS @ USD 0.0497 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING -OMX-6004-A/D8-003(GCR15SK) (100800 PCS @ USD 0.0800 PER/PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-IM-6203 ALS ( 120000 PCS @ USD0.0619 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-IM-6203 ALS ( 255000 PCS @ USD0.0619 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-IM-6302 ALS ( 51000 PCS @ USD0.0736 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-OM-6203 B-2RS ( 120000 PCS @ USD 0.0835 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-OM-6203 B-2RS ( 248000 PCS @ USD 0.0835 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RING-OM-6302 B-2RS ( 52000 PCS @ USD 0.1036 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RINGS -IM-6201 ( 160000 PCS @ USD 0.0435 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RINGS -IMX-6004-002 (GCR15SK) ( 105000 PCS @ USD 0.0669 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING RINGS-OM-6202 ( 336000 PCS @ USD 0.0595 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL -SR-6202A-LS1P (100800 PCS @USD 0.0267 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL -SR-6203A-LS1P (259200 PCS @USD 0.0268 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL-SR-6201 B-LS1P (54000 PCS @ USD 0.0229 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL-SR-6203A-LS1P (153600 PCS @ USD 0.0268 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL-SR-6205A-LS1P (78000 PCS @ USD0.0382 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-BEARING SEAL-SR-BB1-4724B (38400 PCS @ USD0.0655 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-IM-6203 ALS (285000 PCS @ USD 0.0598 PER/PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING-IM-6302 ALS (199000 PCS @ USD 0.0711 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-IMX-6204-ALS-002(GCR15SK) (20000 PCS @ USD0.0898 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARING-OM-6203 B -2RS (288000 PCS @ USD 0.0793 PER/PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-OM-6302 B-2RS (198000 PCS @ USD 0.0983 PEPC)
84829900 | PARTS OF BEARING-OMX-6204 B-2RS-002(GCR15SK) (20000 PCS @ USD 0.1244 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-PLASTIC CAGES CJ-BDA-1124 FSKF010B ( 34800PCS @ USD 0.224 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARING-PLASTIC CAGES CJ-BDA-1124 FSKF010B (69600 PCS @ USD 0.033626 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RL-LM 29700/IIDVK4501) (113906PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (112886PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (113906PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (114586PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (114926PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (115266PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (115606PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (115946PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (116286PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (116626PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (116967PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501) (117307PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT29700IID (RT-LM 29700/IIDVK4501)( (115606PCS @ EUR 0.0188 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIDVK4512) (111680 PCS@ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIDVK4512) (114240 PCS@ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (112320 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (112960 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512)- (112960 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (113280 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (113600 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RT32007X (RT-32007 X/IIIDVK4512) (114240 PCS @ EUR 0.0172 PER UNIT)
84829900 | PARTS OF BEARING-RUBBER SEAL WITH STEEL BACKING PLATE-SR6203ALS1P/VP101 ( 46355 PCS @ EUR 0.0561 PER PC)
84829900 | PARTS OF BEARINGS - CHROME STEEL BALL 0-525-010P06R1 (57600 PCS)
84829900 | PARTS OF BEARINGS - CHROME STEEL BALL 09525-010PM0R1 (37120 PCS)
84829900 | PARTS OF BEARINGS- PLASTIC CAGES. CJ-BDA-1124. FSKF010B (6960 PCS @ USD 0.033505 PER PCS)
84829900 | PARTS OF BEARINGS-PART NO-IR.NJ28-710-H123Q-3005-L0- INNER RINGS (QTY 2 PCS) FOR THE MANUFACTURE OF BEARINGS

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard