Thủ tục nhập khẩu phế liệu

1/ Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu có hiệu lực thực hiện từ ngày 15/6/2015;       

Điều 56: Điều kiện được NK phế liệu :
1. Tổ chức, cá nhân trực tiếp nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Kho lưu giữ phế liệu nhập khẩu
- Có hệ thống thu gom nước mưa; hệ thống thu gom và biện pháp xử lý các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ phế liệu được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
- Có tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ phế liệu bằng vật liệu không cháy; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.
- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa), sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
b) Bãi lưu giữ phế liệu nhập khẩu
- Có hệ thống thu gom và biện pháp xử lý nước mưa đợt đầu chảy tràn qua bãi phế liệu nhập khẩu và các loại nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ phế liệu đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
- Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng phế liệu cao nhất theo tính toán.
- Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ phế liệu.
- Có thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất gồm có bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.
c) Công nghệ, thiết bị tái chế, tái sử dụng phế liệu phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định;
d) Có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm phế liệu đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường. Trường hợp không có công nghệ, thiết bị xử lý tạp chất đi kèm thì phải chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý;
đ) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;
e) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường.

2. Đơn vị sử dụng thép phải xin phép cơ quan nào để được nhập và sử dụng?
Nếu đơn vị sử dụng có GP nhập khẩu và sử dụng thép phế liệu thì mình là đơn vị thương mại (nhập ủy thác hay nhập kinh doanh, không sử dụng trong sx) thì có dùng GP của đơn vị sử dụng thép phế liệu được không ?
a. Căn cứ Phụ lục I  “Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất” (được ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì mặt hàng “sắt thép phế liệu” để được phép nhập khẩu cần phải đáp ứng được các mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng như sau:
- “Phế liệu thép nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
b. Tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Có hợp đồng ủy thác nhập khẩu ký với tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất đã đáp ứng đúng các quy định tại Khoản 1 Điều này;
b) Ký quỹ bảo đảm phế liệu nhập khẩu theo quy định tại Nghị định này;
c) Có văn bản cam kết về việc tái xuất hoặc xử lý phế liệu trong trường hợp phế liệu nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường;
d) Không được phép lưu giữ phế liệu nhập khẩu trong trường hợp không có kho bãi đảm bảo các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

3. Hiện Việt Nam có cấm hay hạn chế nhập khẩu thép phế liệu (hàng rời) không? Nếu có thì có văn bản nào quy định không ?
Căn cứ Phụ lục I  “Danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất” (được ban hành kèm theo Thông tư 01/2013/TT-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì mặt hàng “sắt thép phế liệu” để được phép nhập khẩu cần phải đáp ứng được các mô tả phế liệu, yêu cầu chất lượng, mục đích sử dụng như sau:
- “Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với sắt, thép phế liệu nhập khẩu QCVN 31:2010/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
- Phế liệu nhập khẩu thuộc nhóm 7204 có thể ở dạng rời, hoặc được buộc thành bó, nhưng không được ép thành khối, không được đóng thành kiện, bánh.
- Không cho phép nhập khẩu mạt cưa, mạt giũa trong loại phế liệu sắt, thép có mã HS 7204 4100.”
Ngoài ra, khi nhập khẩu phế liệu cần phải căn cứ các băn bản sau để thực hiện:
- Thông tư 43/2010/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.
- Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09 tháng 09 năm 2015  của Bộ Tài nguyên và Môi trường Thông tư về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Căn cứ Thông tư  41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ Tài nguyên môi trường quy định:

Tại khoản 1 Điều 10 Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 thì: Trước khi làm thủ tục nhập khẩu từng lô hàng phế liệu, tổ chức, cá nhân gửi văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu. Cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản theo mẫu quy định cho tổ chức, cá nhân và cơ quan hải quan cửa khẩu nhập (bằng bản fax hoặc thư điện tử).
Khi làm thủ tục ngoài hồ sơ hải quan theo quy định pháp luật hiện hành về hải quan, tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất nộp bổ sung cho cơ quan hải quan những văn bản: Trong đó, có văn bản thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan (bản sao).
Như vậy, đối với phế liệu được phép nhập khẩu cơ quan có thẩm quyền chỉ thông báo về lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra, thông quan cho từng lần nhập khẩu. Hồ sơ nhập khẩu phế liệu thực hiện theo khoản 2 Điều 10 Thông tư này.
Công văn 2368/BTNMT-TCNT ngày 11/5/2018 thông báo tạm thời theo dõi ký thông báo lô hàng phế liệu nhập khẩu để kiểm tra thông quan được Bộ TNMT giao cho Tổng cục Môi trường ký thông báo (thay cho Cục Kiểm soát ô nhiễm) 
2/ Hồ sơ:
- Thực hiện theo khoản 5 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi bổ sung Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu bao gồm:
a) Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo các chỉ tiêu thông tin tại Phụ lục II ban hành kèm Thông tư này.
Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu HQ/2015/NK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư này;
b) Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp.
c) Vận tải đơn hoặc các chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt, vận tải đa phương thức theo quy định của pháp luật (trừ hàng hoá nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới đường bộ, hàng hoá mua bán giữa khu phi thuế quan và nội địa, hàng hóa nhập khẩu do người nhập cảnh mang theo đường hành lý): 01 bản chụp.
d) Giấy phép nhập khẩu hoặc văn bản cho phép nhập khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
đ) Giấy chứng nhận kiểm tra của cơ quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) theo quy định của pháp luật: 01 bản chính. Trường hợp pháp luật chuyên ngành quy định nộp bản chụp hoặc không quy định cụ thể bản chính hay bản chụp thì người khai hải quan được nộp bản chụp.
e) Tờ khai trị giá: Người khai hải quan khai tờ khai trị giá theo mẫu, gửi đến Hệ thống dưới dạng dữ liệu điện tử hoặc nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính (đối với trường hợp khai trên tờ khai hải quan giấy). Các trường hợp phải khai tờ khai trị giá và mẫu tờ khai trị giá thực hiện theo Thông tư của Bộ Tài chính quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
f) Chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
g) Hợp đồng uỷ thác nhập khẩu hàng hoá thuộc diện phải có giấy phép nhập khẩu (đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác): nộp 01 bản chụp;
     ……..
3/ Cơ quan và trình tự thực hiện:
- Doanh nghiệp khai báo và Cơ quan Hải quan tiếp nhận kiểm tra quyết định thông quan theo quy định .
- Doanh nghiệp và cơ quan Hải quan và các cơ quan có liên quan.
4/ Cách thức thực hiện:
- Khai báo qua hệ thống thông quan điện tử trên chương trình Vnaccs/Vcis và thực hiện các bước theo chỉ định của hệ thống.
5/ Thuế :
- Thuế XNK theo biểu thuế XNK hiện hành.
- Thuế VAT theo Luật Thuế.
6/ Phí, lệ phí :
- Lê phí làm thủ tục Hải quan theo thông tư 274/2016/TT-BTC
7/ Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Theo thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

STTSố/ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu tóm tắt
1Công ước15/06/1987Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới chất thải độc hại
2Công văn 2188/TCHQ-GSQL(2019)16/04/2019Tăng cường giải pháp ngăn chặn, quản lý chất thải, phế liệu nhập khẩu
3Luật 55/2014/QH1323/06/2014Luật bảo vệ môi trường
4Nghị định 19/2015/NĐ-CP14/02/2015Hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
5Nghị định 38/2015/NĐ-CP24/04/2015Quản lý chất thải và phế liệu
6Nghị định 40/2019/NĐ-CP13/05/2019Sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật bảo vệ môi trường
7Nghị định 136/2018/NĐ-CP05/10/2018Sửa đổi 11 Nghị định về điều kiện đầu tư kinh doanh lĩnh vực tài nguyên, môi trường
8Quyết định 73/2014/QĐ-TTg19/12/2014Quy định danh mục phế liệu được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
9Thông tư 01/2013/TT-BTNMT28/01/2013Quy định về phế liệu được phép NK để làm nguyên liệu sản xuất
10Thông tư 01/2019/TT-BCT09/01/2019Quy định về cửa khẩu nhập khẩu phế liệu
11Thông tư 01/2019/TT-BTNMT08/03/2019Ngưng hiệu lực thực hiện một số quy định tại quy chuẩn phế liệu nhập khẩu
12Thông tư 08/2018/TT-BTNMT14/09/2018Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường phế liệu nhập khẩu (sắt thép, nhựa, giấy)
13Thông tư 09/2018/TT-BTNMT14/09/2018Quy chuẩn kỹ thuật đối với phế liệu nhập khẩu (thủy tinh, kim loại màu, xỉ hạt lò cao)
14Thông tư 36/2015/TT-BTNMT30/06/2015Quản lý chất thải nguy hại, Danh mục quản lý
15Thông tư 41/2015/TT-BTNMT09/09/2015Bảo vệ môi trường trong NK phế liệu để sản xuất
16Thông tư 41/2018/TT-BCT06/11/2018Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard