quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK

Ngày 28/6/2018, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 1921/QĐ-TCHQ về việc ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK.
Theo đó, quy trình xử lý hồ sơ yêu cầu phân tích đối với hàng hóa XNK gồm:
Sau khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu phân tích, cán bộ kiểm định rà soát đánh giá hồ sơ yêu cầu phân tích, tra cứu trên hệ thống MHS để đề xuất việc trả lại hồ sơ yêu cầu phân tích hoặc thực hiện phân tích.
Trường hợp thực hiện phân tích, cán bộ kiểm định xác định các chỉ tiêu cần phân tích.
Trường hợp không đủ điều kiện phân tích phải gửi giám định:
-  Đơn vị kiểm định có văn bản đề nghị đơn vị hải quan có yêu cầu phân tích cử đại diện đến chứng kiến việc tách mẫu.
- Biên bản tách mẫu thực hiện theo mẫu, mẫu gửi giám định phải được tách từ chính mẫu tiếp nhận phân tích và được niêm phong hải quan.
- Khi gửi mẫu giám định, đơn vị kiểm định phải xác định cụ thể các tiêu chí cần giám định để thực hiện phân loại hàng hóa theo Danh mục hàng hóa XNK và Biểu thuế áp dụng đối với hàng hóa XNK.
- Đơn vị kiểm định chịu trách nhiệm về việc sử dụng kết quả giám định tại Thông báo kết quả phân tích.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Quyết định 1921/QĐ-TCHQ: ban hành quy trình phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa XNK


Số/ ký hiệu: 1921/QĐ-TCHQ
Loại văn bản : Quyết định
Ngày ban hành: 28/06/2018
Ngày hiệu lực: 28/06/2018
File đính kèm:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard