Quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

Khái niệm hàng hóa nhóm 2, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn gắn chặt với những quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu.
Có một số mặt hàng nhập khẩu sẽ phải làm thủ tục kiểm tra chất lượng trong thông quan, một số mặt hàng sẽ làm kiểm tra chất lượng sau thông quan.
Vậy chúng ta cùng tìm hiểu các Quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu trong bài viết này.

I. Danh mục các quy định chung:về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu

 • Luật 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Nghị định 108/2017/NĐ-CP 20/09/2017 Quản lý phân bón
 • Nghị định 116/2017/NĐ-CP 17/10/2017 Điều kiện kinh doanh sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu, bảo hành bảo dưỡng ô tô
 • Nghị định 132/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Hướng dẫn Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá
 • Nghị định 39/2017/NĐ-CP 04/04/2017 Quản lý thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản
 • Nghị định 40/2017/NĐ-CP 05/04/2017 Về quản lý sản xuất, kinh doanh muối
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chất lượng
 • Quyết định 36/2010/QĐ-TTg 15/04/2010 Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng
 • Thông tư LT 110/2016/TTLT-BTC-BKHCN 30/06/2016 Phối hợp kiểm tra chất lượng và thông quan hàng nhập khẩu

II. Danh mục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc quản lý các Bộ

1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ:

 • Quyết định 3482/QĐ-BKHCN(2017) 08/12/2017: Công bố Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN (có mã số HS)
 • Thông tư 01/2009/TT-BKHCN 20/03/2009: Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ KHCN
 • Thông tư 07/2017/TT-BKHCN 16/06/2017: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 27/2012/TT-BKHCN về kiểm tra chất lượng hàng hóa NK
 • Thông tư 27/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 Quy định về kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu

2. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

 • Công văn 4557/BNN-TY(2018) 14/06/2018: Đưa thuốc thú y, nguyên liệu NK về kho bảo quản chờ kiểm tra chất lượng
 • Công văn 836/BVTV-KH(2018) 30/03/2018: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng phân bón nhập khẩu
 • Quyết định 3346/QĐ-BNN-TCCB(2018) 23/08/2018: Điều chỉnh phân công kiểm tra chuyên ngành hàng hóa NK trước thông quan
 • Thông tư 11/2017/TT-BNNPTNT 28/05/2017: Sửa đổi, bổ sung một số quy định tại văn bản pháp luật của Bộ NNPTNT
 • Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT 10/11/2017: Hướng dẫn Nghị định 39/2017/NĐ-CP về quản lý thức ăn chăn nuôi thủy sản
 • Thông tư 11/2014/TT-BNNPTNT 01/04/2014: Sửa đổi, bổ sung Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT về quản lý giống thủy sản
 • Thông tư 13/2016/TT-BNNPTNT 02/06/2016: Quy định về quản lý thuốc thú y
 • Thông tư 21/2015/TT-BNNPTNT 08/06/2015: Quản lý thuốc bảo vệ thực vật
 • Thông tư 26/2013/TT-BNNPTNT 22/05/2013: Quản lý giống thủy sản
 • Thông tư 27/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017: Hướng dẫn kiểm tra chất lượng muối nhập khẩu
 • Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT 25/12/2017: Ban hành Danh mục hàng hóa có khả năng gây mất an toàn của Bộ NNPTNT

3. BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI:

 • Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018) 30/05/2018: Về kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu
 • Thông tư 03/2018/TT-BGTVT 10/01/2018: Kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu
 • Thông tư 29/2018/TT-BGTVT 14/05/2018: Kiểm tra chất lượng phương tiện giao thông đường sắt
 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT 15/04/2011: Kiểm tra chất lượng xe cơ giới nhập khẩu
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT 05/11/2013: Kiểm tra chất lượng xe đạp điện
 • Thông tư 41/2018/TT-BGTVT 30/07/2018: Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ GTVT (có mã số HS)
 • Thông tư 42/2018/TT-BGTVT 30/07/2018: Sửa đổi một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT 23/10/2012: Kiểm tra chất lượng mô tô, xe gắn máy, động cơ nhập khẩu
 • Thông tư 86/2014/TT-BGTVT 31/12/2014: Kiểm tra chất lượng, điều kiện xe 4 bánh chở người trong phạm vi hep
 • Thông tư 89/2015/TT-BGTVT 31/12/2015: Kiểm tra chất lượng xe máy chuyên dùng
 • Văn bản 02/VBHN-BGTVT(2015) 02/02/2015: Hợp nhất Thông tư về kiểm tra chất lượng xe cơ giới NK
 • Văn bản 06/VBHN-BGTVT(2016) 30/08/2016: Hợp nhất Thông tư về kiểm tra chất lượng xe đạp điện

4. BỘ CÔNG THƯƠNG:

 • Công văn 5662/BGTVT-KHCN(2018) 30/05/2018 Về kiểm tra chất lượng xe nâng nhập khẩu
 • Quyết định 4755/QĐ-BCT(2017) 21/12/2017 Danh mục hàng phải kiểm tra chất lượng, ATTP trước khi thông quan của Bộ Công Thương
 • Thông tư 06/2008/TT-BCT 19/05/2008 Quản lý chất lượng vật liệu nổ công nghiệp
 • Thông tư 28/2017/TT-BCT 08/12/2017 Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ quy định về kinh doanh xăng dầu, ô tô, than, gạo, khoáng sản
 • Thông tư 29/2016/TT-BCT 13/12/2016 Sửa đổi, bổ sung Thông tư 41/2015/TT-BCT về Danh mục hàng hóa nhóm 2
 • Thông tư 33/2017/TT-BCT 28/12/2017 Sửa đổi, bổ sung mã HS Danh mục hàng hóa nhóm 2 tại Thông tư 29/2016/TT-BCT
 • Thông tư 41/2015/TT-BCT 24/11/2015 Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương
 • Thông tư 48/2011/TT-BCT 30/12/2011 Quy định về quản lý chất lượng hàng hóa nhóm 2
 • Văn bản 13/VBHN-BCT(2018) 22/02/2018 Hợp nhất Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương
 • Văn bản 22/VBHN-BCT(2018) 01/10/2018 Hợp nhất Thông tư về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công Thương

5. BỘ Y TẾ:

 • Thông tư 11/2018/TT-BYT 04/05/2018 Quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc
 • Thông tư 13/2018/TT-BYT 15/05/2018 Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền
 • Thông tư 31/2017/TT-BYT 25/07/2017 Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Y tế

6. BỘ CÔNG AN:

 • Luật 40/2013/QH13 22/11/2013 Sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy
 • Nghị định 79/2014/NĐ-CP 31/07/2014 Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy
 • Thông tư 14/TT-BCA(2012) 20/03/2012 Ban hành Danh mục hàng hóa nhóm 2 của Bộ Công an

7. BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG:

 • Công văn 2305/BTTTT-CVT(2018) 17/07/2018 Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT
 • Công văn 2765/BTTTT-CVT(2018) 21/08/2018 Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ TTTT
 • Thông tư 04/2018/TT-BTTTT 08/05/2018 Danh mục hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ TTTT

Bài viết trên đây đã giới thiệu đầy đủ quy định về kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu, hàng hóa nhóm 2 của các Bộ quản lý.
Hi vọng doanh nghiệp đã có thể tổng hợp được các thông tin phù hợp cho lô hàng của mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard