Những mặt hàng nhập khẩu phải làm công bố hợp quy?

Các sản phẩm, hàng hóa nào phải công bố hợp quy?

Những mặt hàng nhập khẩu phải làm công bố hợp quy?


Theo quy định tại Nghị định 74/2018/NĐ-CP thì các sản phẩm, hàng hóa phải gây mất an toàn (sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) phải được công bố hợp quy khi sản xuất, nhập khẩu. Nhằm đảm bảo thuận tiện cho việc công bố hợp quy này trong bảng sau:
Nghị định 74/2018/NĐ-CP phải được công bố hợp quy khi sản xuất, nhập khẩu

STT

Tên danh mục

Văn bản
ban hành

Ghi chú

1

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Thông tư
14/2018/TT-BNNPTNT

 

2

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận trước thông quan

Thông tư
41/2018/TT-BGTVT

- Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải được chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng trước khi thông quan;

3

Danh mục sản phẩm, hàng hóa phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn hợp quy

Thông tư
41/2018/TT-BGTVT

- Đối với sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường;

4

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy 

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

Sản phẩm, hàng hóa thuộc Danh mục này có tích hợp chức năng của sản phẩm, hàng hóa khác thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 khác phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy đầy đủ các quy chuẩn kỹ thuật áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa được tích hợp.

5

Danh mục sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT

6

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Thông tư 41/2015/TT-BCT

Thông tư 29/2016/TT-BCT

Thông tư 33/2017/TT-BCT

Danh mục này không điều chỉnh đối với các sản phẩm, hàng hóa sau đây:

- Hàng miễn trừ ngoại giao, hàng trong túi lãnh sự, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong các định mức miễn thuế nhập khẩu theo Quyết định 31/2015/QĐ-TTg;

- Sản phẩm, hàng hóa tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, quá cảnh;

- Sản phẩm, hàng hóa chuyên dùng phục vụ quốc phòng, an ninh.

7

Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn

Thông tư
08/2019/TT-BCA

 

8

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Thông tư
01/2009/TT-BKHCN

 

9

Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2

Thông tư
22/2018/TT-BLĐTBXH

 

10


Thông tư
05/2019/TT-BYT

 Bãi bỏ Thông tư 31/2017/TT-BYT

 

Các bạn căn cứ các danh mục trên để xác nhận được sản phẩm do đơn vị mình sản xuất, nhập khẩu được áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nào và thực hiện thủ tục công bố tương ứng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard