Kiểm dịch thực vật đối với các mặt hàng gỗ nhập khẩu. Các bước thực hiện thủ tục làm kiểm dịch thực vật đối với hàng nhập khẩu như sau:
Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu.
  1. Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (2 bản).
  2. Bản sao chụp hoặc bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) do cơ quan kiểm dịch thực vật có thẩm quyền của nước xuất khẩu.
Trình tự thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu
1. Đăng ký kiểm dịch thực vật
Chủ vật thể nộp trực tiếp 01 bộ hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật nhập khẩu tại cơ quan kiểm dịch thực vật vùng 2 địa chỉ số 28 Mạc Đĩnh Chi, P.Đakao, Q.1, Tp.HCM.
2.  Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ
– Cơ quan kiểm dịch thực vật tiếp nhận và kiểm tra ngay tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì yêu cầu chủ vật thể bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
– Khi bộ hồ sơ đăng kí đã được cơ quan kiểm dịch kiểm tra và cấp số đăng kí thì chủ vật thể tiến hành đóng phí theo Thông tư 231/2016/TT-BTC của Bộ tài chính tại bộ phận thu ngân. Sau đó kí tên đóng dấu của cơ quan kiểm dịch lên đơn đăng ký kiểm dịch thực vật.
3. Kiểm tra vật thể
Căn cứ kết quả kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm dịch thực vật quyết định địa điểm và bố trí công chức kiểm tra ngay lô vật thể theo trình tự sau đây:
Kiểm tra tại cảng, cửa khẩu/ kiểm dịch thực vật tại cảng, cửa khẩu
Sau khi hàng hóa đã tập kết đầy đủ tại cảng, cửa khẩu chủ lô hàng thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho chuyên viên kiểm dịch đến kiểm tra trực tiếp lô hàng.
Kiểm tra tại kho công ty/ Kiểm dịch thực vật tại kho công ty
Sau khi hàng hóa đã được mang về kho công ty bảo quản thì chủ lô hàng thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho chuyên viên kiểm dịch đến kiểm tra trực tiếp lô hàng.
4Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật.
Cơ quan kiểm dịch thực vật cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa trong vòng 24 giờ kể từ khi bắt đầu kiểm dịch đối với lô vật thể không bị nhiễm đối tượng kiểm dịch thực vật hoặc đối tượng phải kiểm soát của Việt Nam hoặc sinh vật gây hại lạ.

* Các văn bản pháp luật:
– Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2014: Quy định trình tự, thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu, xuất khẩu, quá cảnh và sau nhập khẩu vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật.
– Quyết định 2515/QĐ-BNN-BVTV ngày 29/06/2015: Về việc ban hành bảng mã số hs của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt Nam.
– Thông tư 231/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016: Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật. Thông tư này áp dụng đối với người nộp, tổ chức thu phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật.