Văn bản về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 2018

Văn bản về kiểm tra an toàn thực phẩm nhập khẩu 2018


NĐ 15/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật 55/2010/QH12 về An toàn thực phẩm

BIỂU MẪU KÈM THEO NĐ 15/2018/NĐ-CP

Mẫu số 01. BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 02. BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 03. GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 04. GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA THỰC PHẨM NHẬP KHẨU.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 05. THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC NHẬN THỰC PHẨM ĐẠT.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 06. BÁO CÁO tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 07. DANH SÁCH CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỰC PHẨM ĐĂNG KÝ XUẤT KHẨU VÀO VIỆT NAM.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 08. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ NĂNG LỰC KIỂM SOÁT AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 09. BẢN TÓM LƯỢC THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 10. ĐƠN ĐĂNG KÝ Xác nhận nội dung quảng cáo.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 11. GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 12. ĐƠN ĐỀ NGHỊ Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 13. BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH.docx
Xem Tải xuống
Mẫu số 14. GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM.docx
Xem Tải xuống
PHỤ LỤC II.DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM,NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ Y TẾ.docx
Xem Tải xuống
PHỤ LỤC III.DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM,NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM,HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN.docx
Xem Tải xuống
Phu luc I. Kèm theo Nghị định số 152018NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ.doc
Xem Tải xuống
PHỤ LỤC IV. DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM,NHÓM SẢN PHẨM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG.docx
Xem Tải xuống

@templatesyard