MỘT SỐ QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - C/O (CERTIFICATE OF ORIGIN)

MỘT SỐ QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ - C/O (CERTIFICATE OF ORIGIN)
I. QUY TẮC XUẤT XỨ VÀ QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
1. Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại Asean - Ấn Độ
Thông tư số: 15/2010/TT-BCT ngày 15/04/2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuát xứ trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN - Ấn Độ
2. Quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc
Thông tư số: 33/2009/TT-BCT ngày 11/11/2009 của Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thành lập khu vực thương mại tự do Asean - Úc - Niu Di Lân
3. Quy tắc xuất xứ và quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ trong hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế.
Thông tư số: 10/2009/TT-BCT ngày 18/05/2009 của Bộ Công Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ trọng hiệp định giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về đối tác kinh tế.
Quyết định số: 44/2008/QĐ-BCT ngày 08/12/2008 của Bộ Công Thương ban hành Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo hiệp định đối tác kinh tế toàn diện Asean - Nhật Bản.
4. Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu E của Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo hiếp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam A và Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa.
Quyết định số: 12/2007/QĐ-BTM ngày 31/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại về việc ban hành quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu E của Việt Nam để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Cộng Hoà nhân dân Trung Hoa.
5. Quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định Thương mại hàng hoá thuộc Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các Chính phủ của các nước thành viên thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và chính phủ Đại hàn Dân Quốc.
Quyết định số: 02/2007/QĐ-BTM ngày 08/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thương Mại
Quyết định số: 05/2007/QĐ-BCT ngày 05/10/2007 của Bộ Công Thương
Thông tư số: 17/2009/TT-BCT ngày 29/06/2009 của Bộ Công Thương về quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá mẫu AK để hưởng các ưu đãi theo hiệp định thương mại hàng hoá thuộc hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện giữa các chính phủ của các nươc thành viên thuộc hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.
6. Qua tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN (CEPT)
Thông tư số: 21/2010/TT-BCT ngày 17/05/2010 của Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuất xứ trong hiệp định thương mại hàng hoá ASEAN
7. Thực hiện quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào.
Thông tư số: 04/2010/TT-BCT ngày 25/01/2010 của Bộ Công Thương thực hiện quy tắc xuát xứ trong bản thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Công Thương nước Cộng hoà nhân chủ nhân dân Lào về quy tắc xuất xứ áp dụng cho các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt Nam - Lào
8. Quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ từ Campuchia
Quyết định số: 013/2007/QĐ-BCT ngày 27/12/2007 của Bộ Công Thương về quy tắc xuất xứ và thủ tục thực hiện quy tắc xuất xứ do bản thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam và Bộ Thương Mại Vương quốc Campuchia.

II. QUY ĐỊNH VỀ XUẤT XỨ HÀNG HOÁ.
1. Quy định chi tiết Luật thương mại về Xuất xứ hàng hoá.
Nghị định số: 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hoá.
2. Hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ.
Thông tư số: 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương Mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định số: 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính Phủ.
3. Hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý.
Thông tư số: 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương Mại hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ thuần tuý theo nghị định số: 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật thương mại về xuất xứ hàng hoá.
4. Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.
Quyết định số: 18/2007/QĐ-BTM ngày 30/07/2007 của Bộ Thương Mại về việc ban hành quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard