B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu theo loại A31

B13 - Xuất khẩu hàng đã nhập khẩu theo loại A31

Hồ sơ phải nộp, xuất trình đối với tờ khai luồng vàng, luồng đỏ chi tiết như hướng dẫn tại Khoản 1, Mục I, Phần I. 

Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp thêm các chứng từ sau:
    -Văn bản giải trình của doanh nghiệp về việc xuất trả hàng đã nhập khẩu: nộp 01 bản chụp.
    -Tờ khai hàng hoá nhập khẩu trước đây: nộp 01 bản chụp, xuất trình bản chính.
    -Văn bản chấp nhận nhận lại hàng của chủ hàng nước ngoài (nếu hàng xuất khẩu trả lại cho chủ hàng bán lô hàng này): nộp 01 bản chính hoặc bản chụp.
    - Hợp đồng bán hàng cho nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan (nếu hàng xuất khẩu sang nước thứ ba hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan): nộp 01 bản chụp.
    - Quyết định buộc tái xuất của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): nộp 01 bản chụp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard