Thủ tục hải quan đối với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu

Thủ tục hải quan đối với loại hình kinh doanh xuất nhập khẩu


Bước 1: Tiếp nhận, đăng ký, phân luồng tờ khai

- Hệ thống tự động tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn cho người khai hải quan và cấp số tờ khai. Hệ thống khai báo chỉ tiếp nhận đăng ký tờ khai khi đáp ứng các điều kiện sau:
o  Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian 365 ngày:
+ Không bị xử lý về hành vi buôn lậu.
+ Không bị xử lý về hành vi trốn thuế.
+ Không quá hai lần bị xử lý về các hành vi vi phạm khác về hải quan.
o  Không còn nợ thuế quá hạn quá 90 ngày.
- Hệ thống tự động phân luồng tờ khai. Tiêu chí đánh giá làm cơ sở phân luồng tờ khai:
o  Kết quả phân tích thông tin, đánh giá mức độ rủi ro trong quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
o  Thông tin về dấu hiệu vi phạm pháp luật hải quan;
o  Lựa chọn ngẫu nhiên để đánh giá mức độ tuân thủ của đối tượng quản lý hải quan.
+ Mã phân loại kiểm tra: 1 – Luồng xanh
+ Mã phân loại kiểm tra: 2 – Luồng vàng
+ Mã phân loại kiểm tra: 3 – Luồng đỏ

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ hải quan

Kiểm tra hồ sơ hải quan là việc kiểm tra chi tiết, toàn bộ các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.
- Kiểm tra xác định tên hàng, mã số hàng hóa, mức thuế.
- Kiểm tra tham vấn, xác định trị giá hải quan.
- Kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa.
- Kiểm tra về thuế và chính sách thuế.
Xử lý kết quả kiểm tra:
- Trường hợp người khai hải quan khai không đầy đủ, sai lệch, chưa phù hợp giữa chứng từ thuộc bộ hồ sơ hải quan:
+ Thông báo cho người khai hải quan khai bổ sung.
+ Nếu có đủ thông tin xác định hành vi vi phạm thì lập biên bản vi phạm và chuyển hồ sơ cho cấp có thẩm quyền.

Bước 3: Kiểm tra thực tế hàng hóa

Chi cục trưởng Hải quan quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phân công công chức kiểm tra, quyết định hình thức, mức độ kiểm tra và quyết định thay đổi phân luồng hệ thống.
- Hình thức kiểm tra: Kiểm tra qua máy soi, cân, thiết bị khác hoặc kiểm tra thủ công.
- Mức độ kiểm tra: Kiểm tra tỷ lệ hàng hóa hoặc toàn bộ.
Công chức hải quan thông báo cho người khai hải quan về hình thức, địa điểm và thời gian kiểm tra thực tế hàng hóa.
Kết quả kiểm tra phải xác định rõ những nội dung phù hợp hoặc chưa phù hợp của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu so với khai báo của người khai hải quan; đồng thời xác định đầy đủ các thông tin về hàng hóa làm căn cứ tính thuế.
Xử lý kết quả kiểm tra:
- Kết quả kiểm tra phù hợp: Cho thông quan hàng hóa.
- Kết quả kiểm tra không đúng với khai báo: Đề nghị người khai hải quan khai bổ sung và xử phạt vi phạm hành chính (nếu có).

Bước 4: Kiểm tra hoàn thành nghĩa vụ về thuế, phí, lệ phí

Hệ thống VNACCS tự động kiểm tra việc nộp thuế của tờ khai hải quan trên cơ sở thanh toán của người khai hải quan được cập nhật trên hệ thống.
Nếu hệ thống VNACCS không tự động xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai hải quan:
- Trường hợp người khai hải quan nộp tiền mặt, cơ quan hải quan viết biên lai thu tiền thì cập nhật ngay biên lai vào hệ thống kế toán tập trung để hệ thống tự động chuyển thông tin sang hệ thống VNACCS để thông quan lô hàng.
- Trường hợp người khai hải quan đã nộp thuế tại ngân hàng đã ký thỏa thuận phối hợp thu hoặc Kho bạc Nhà nước nhưng hệ thống kế toán tập trung chưa có thông tin xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của tờ khai chờ thông quan mà người khai hải quan xuất trình được chứng từ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế, chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai sẽ cập nhật vào hệ thống kế toán tập trung.

Bước 5: Quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ

Công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ theo dõi hồ sơ đã được thông quan, giải phóng hàng, đưa hàng về bảo quản mà còn nợ các chứng từ bản gốc được phép chậm nộp, bao gồm cả kết quả kiểm tra chuyên ngành thuộc bồ hồ sơ hải quan hoặc còn vướng mắc chưa hoàn tất thủ tục hải quan.
Chi cục trưởng phân công công chức tiếp nhận các chứng từ bản gốc chậm nộp, xử lý các vướng mắc của lô hàng. Sau khi hoàn thành thì chuyển cho công chức được giao nhiệm vụ quản lý, hoàn chỉnh hồ sơ, đưa vào lưu trữ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard