VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUAN XUẤT NHẬP KHẨU

VĂN BẢN PHÁP LÝ


I./ THÔNG TƯ
 UCP 600 - VN Download
 UCP 600 - EN Download
 eUCP v1.1 - EN Download
 ISBP 681 - VN Download
 URDG 758 - VN Download
 URC 522 - VI Download
 URR 725 - EN Download

II./ THÔNG TƯ
  Thông tư 22/2014/TT-BTC  Download    Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại .
 
  Thông tư 128/2013/TT-BTC  Download
Quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thông tư 163/2009/TT-BTC  Download
Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số quy định của QĐ số 30/2008/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.
 Thông tư 182/2012/TT-BTC  Download
Sửa đổi, bổ sung điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21 tháng 5 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 Thông tư 164/2013/TT-BTC Download
Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành 
  Thông tư 194/2010/TT-BTC  Download 
Hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thông tư 196/2012/TT-BTC  Download
Quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại.

 
  Thông tư 205/2010/TT-BTC  Download
Hướng dẫn Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định về việc xác định trị giá hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
  Thông tư 20/2012/TT-BTC Download
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.
  Thông tư 21/2012/TT-BTC  Download
Về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam-Nhật Bản giai đoạn 2012-2015.

 
  Thông tư 164/2013/TT-BTC Download 
Ban hành thuế Xuất Khẩu, Biểu thuế Nhập Khẩu ưu đãi, theo danh mục mặt hàng chịu thuế, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2014.
  Thông tư  13/2014/TT-BTC Download
Quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhận gia công, đặt gia công với thương nhân nước ngoài.
  Thông tư 139/2013/TT-BTC Download
Quy định thủ tục hải quan đối với xăng dầu xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu xăng dầu.
  Thông tư 86/2013/TT-BTC Download
Quy định về việc áp dụng chế độ ưu tiên trong lĩnh vực quản lý nhà nước về hải quan đối với doanh nghiệp đủ điều kiện.


 
  Thông tư  15/2012/TT-BTC Download
Ban hành mẫu tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

 
  Thông tư 59/2013/TT-BTC Download
Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
  Thông tư  190/2011/TT-BTC Download
Quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phi mậu dịch.
  Thông tư  32/2011/TT-BCT Download
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 24/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 quy định việc áp dụng chế độ cấp giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số mặt hàng.
  
III./ CÔNG VĂN
  Công văn số 908/TCHQ-QLRR ngày 23/01/2014  Download
Triển khai Thông tư và Quyết định của Bộ tài chính về áp dụng quản lý rủi ro.
  Công văn 776/TCHQ-GSQL năm 2014 Download
Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành.

 
  Công văn số 719/TCHQ-GSQL ngày 20/01/2014  Download
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trang thiết bị y tế nhập khẩu.
  Công văn số 726/TCHQ-VNACCS  Download
Đăng ký người sử dụng doanh nghiệp trong hệ thống VNACCS/VCIS.
 
  Công văn số 2936/TCHQ-TXNK ngày 13/06/2012  Download
Về việc xin hoàn thuế hàng nhập khẩu
  Công văn số 2936/TCT-CS ngày 09/09/2013  Download
Hướng dẫn viết tắt trên hóa đơn của Tổng cục thuế
  Công văn số 4291/TCT-CS ngày 10/12/2013  Download
Hướng dẫn chi tiết các trường hợp được viết tắt trên hóa đơn của Tổng cục thuế
  Công văn số 1280/BTC-TCHQ ngày 24/01/2014 Download
Hướng dẫn trừ lùi các chi tiết, linh kiện rời của máy móc, thiết bị nguyên chiếc
 
  Công văn số 8102/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 Download
Hướng dẫn thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất hàng hòa phục vụ hoạt động dầu khí
  Công văn số 8094/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 Download
Về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu theo đường hàng không
  Công văn số 8098/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 Download
Về thủ tục hải quan đối với phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài du lịch qua cửa khẩu đường bộ
  Công văn số 7700/TCHQ-GSQL ngày 13/12/2013 Download
Về  việc tổng hợp, giải đáp vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC
 
  
IV./ QUYẾT ĐỊNH
  Quyết định 30/2008/QĐ-BTC Download
Về việc ban hành tờ khai trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo.

 
  Quyết định 5737/QĐ-BCT Download
Về việc công bố tạm thời các Danh mục hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan.
  Quyết định 115/QĐ-TTg ngày 16/01/2014 Download
Phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
  Quyết định số 44/2013/QĐ-TTg Download
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về kinh doanh bán hàng miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 24/2009/QĐ-TTg ngày 17 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.
  Quyết định số 3987/QĐ-TCHQ Download
Về việc ban hành quy trình xác định trước mã số đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và quy trình phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải phân tích.
  Quyết định số 28/2011/QĐ-TTg Download
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ xuất, nhập khẩu Việt Nam.


 
  Quyết định số 3125/QĐ-TCHQ Download
Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại.
  Quyết định số 4023/QĐ-TCHQ Download
Ban hành Quy chế Phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu trong ngành Hải quan.

 
  Quyết định số 02/QĐ-TCHQ Download
Ban hành Bộ mã loại hình quản lý hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Quyết định số 202/QĐ-TCHQ Download
Ban hành quy trình thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh qua cửa khẩu biên giới đường bộ.

 
V./ NGHỊ ĐỊNH
  Nghị định 40/2007/NĐ-CP Download
Quy định về việc xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
  Nghị định 87/2010/NĐ-CP Download
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

 
  Nghị định 14/2011/NĐ-CP Download
Quy định về điều kiện đăng ký và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan.

 
  Nghị định 27/2011/NĐ-CP Download
Quy định về cung cấp, khai thác, xử lý, sử dụng thông tin về hành khách trước khi nhập cảnh Việt Nam qua đường hàng không.
  Nghị định 187/2013/NĐ-CP Download
Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard