Người khai hải quan phải đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan

Thông tư số 22/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại vừa được Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 14/02/2014. Tại Điều 6 của Thông tư quy định khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan phải đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử Hải quan (gọi là Hệ thống) để được cấp tài khoản truy cập và các thông tin kết nối. Khi có thay đổi, bổ sung hoặc hủy hiệu lực thông tin đăng ký, người khai hải quan phải thông báo kịp thời tới cơ quan Hải quan.

* Về thủ tục đăng ký tham gia kết nối với Hệ thống thực hiện như sau:
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đăng ký kết nối với Hệ thống (gọi là “người sử dụng”) truy cập Cổng thông tin điện tử hải quan tại địa chỉ: http://www.customs.gov.vn,  để thực hiện đăng ký thông tin. Chỉ tiêu thông tin cần đăng ký gồm: Chỉ tiêu đăng ký thông tin đối với tổ chức có mã số thuếChỉ tiêu đăng ký thông tin đối với cá nhân có mã số thuếChỉ tiêu đăng ký thông tin đối với người sử dụng không có mã số thuế.Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra nội dung đăng ký của người sử dụng trong 01 ngày làm việc và phản hồi kết quả thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan. Trường hợp thông tin cung cấp không đầy đủ, không phù hợp cơ quan Hải quan sẽ gửi yêu cầu sửa đổi bổ sung thông tin tới người sử dụng.
Trường hợp thông tin cung cấp đầy đủ, phù hợp cơ quan Hải quan phản hồi cho người sử dụng các thông tin về tài khoản người sử dụng và thông tin kết nối tới Hệ thống. Trường hợp từ chối thông tin đăng ký của người sử dụng, cơ quan Hải quan sẽ thông báo rõ lý do từ chối.
Sau khi nhận được thông tin phản hồi từ cơ quan Hải quan, người sử dụng thực hiện như sau: Trường hợp cơ quan Hải quan yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin, người sử dụng sửa đổi, bổ sung thông tin theo yêu cầu và gửi thông tin sau khi sửa đổi tới cơ quan Hải quan. Trường hợp cơ quan Hải quan chấp nhận thông tin đăng ký, người sử dụng đăng nhập cổng thông tin điện tử hải quan để tra cứu kết quả đăng ký thành công và thay đổi mật khẩu truy cập.
 * Về thủ tục sửa đổi, bổ sung thông tin đăng ký sử dụng Hệ thống thực hiện như sau:
Khi sửa đổi, bổ sung thông tin đã đăng ký, người sử dụng đăng nhập vào cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng sửa thông tin đăng ký và gửi yêu cầu sửa đổi, bổ sung thông tin này đến cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan sẽ kiểm tra nội dung sửa đổi, bổ sung của người sử dụng và phản hồi kết quả.
* Về thủ tục hủy hiệu lực thông tin sử dụng Hệ thống thực hiện như sau:

Trường hợp hủy hiệu lực thông tin đã đăng ký trên Hệ thống, người sử dụng đăng nhập vào Cổng thông tin điện tử hải quan, thực hiện chức năng yêu cầu hủy hiệu lực thông tin đăng ký và gửi yêu cầu hủy hiệu lực thông tin này tới cơ quan Hải quan. Cơ quan Hải quan kiểm tra yêu cầu hủy hiệu lực thông tin đã đăng ký của người sử dụng và phản hồi kết quả kiểm tra tới người sử dụng thông qua Cổng thông tin điện tử hải quan.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

@templatesyard