Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng
Đối với các sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (các sản phẩm, hàng hóa nhóm 2) khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu phải được kiểm tra của cơ quan nhà nước về chất lượng hàng trước thông quan. Dưới đây là Danh mục hàng hóa phải kiểm tra chất lượng khi xuất khẩu, nhập khẩu:

STT
Trách nhiệm quản lý
Tên danh mục
Văn bản pháp lý
1
Bộ Thông tin và
Truyền thông
Quyết định 2261/QĐ-BTTTT năm 2018
2
Bộ Khoa học và
Công nghệ
Quyết định 3810/QĐ-BKHCN năm 2019
3
Bộ Công an
Thông tư 08/2019/TT-BCA
4
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thông tư 14/2018/TT-BNNPTNT
5
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư 22/2018/TT-BLĐTBXH
6
Bộ Giao thông vận tải

Thông tư 41/2018/TT-BGTVT
7
Bộ Công Thương
Văn bản hợp nhất 13/VBHN-BCT năm 2018

2 nhận xét:

@templatesyard